Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основите трябва да бъдат чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава C, DIN 18363, алинея 3.

Подготовка на основата

Нови или вече съществуващи здрави термоизолационни системи с краен слой мазилки на базата на синтетични смоли, силиконови смоли, силикатни смоли, варо-циментови мазилки (P II): Старите мазилки се почистват на мокро чрез подходящи методи. При почистване с водна струя под налягане, това се извършва при най-висока температура на водата от 60°C и максимално налягане 60 бара. Спазвайте достатъчно време за съхнене след почистване. Полагането на краен слой PermaSilan се извършва в съответствие с вида на съответната повърхност, съгласно следните показания, свързани с основата:

Мазилки от групи хоросан P II и P III или силикатни мазилки: Новите мазилки се боядисват след спазване на достатъчно време за съхнене, обикновено 2 седмици, при температура от около 20°C и относителна влажност на въздуха от 65%. При неблагоприятни метеорологични условия, като дъжд или вятър, се спазва значително по-продължително време. С нанасяне на допълнителен слой грунд CapaGrund Universal намалява риска от появата на варови ефлоресценции, така че след пауза от само 7 дни могат да се нанасят следващите слоеве.

Стари мазилки: ремонтираните участъци трябва да се втвърдят и изсъхнат добре. Нанася се един слой грунд Dupa-grund, респективно AmphiSilan-Putzfestiger върху термоизолационните системи с полистиренови плоскости.

Порьозен бетон, със стари носещи крайни покрития: Здравите повърхности се почистват. Нанася се един слой грунд CapaGrund Universal. Върху нездравите крайни слоеве бетон препоръчваме програмата продукти Disbon.

Бетон: Замърсените или с ронливи остатъци бетонни повърхности се почистват механично или с водна струя под налягане, съгласно законните разпоредби. Върху леко абсорбиращите или гладки повърхности се нанася един слой грунд CapaGrund Universal. Ронливите повърхности се грундират с Dupa-Grund.

Носещи повърхности, покрити с дисперсионни бои: Старите, замърсени, кредиращи слоеве се почистват с водна струя под налягане, спазвайки законните разпоредби. Нанася се един слой грунд CapaGrund Universal. При други видове почистване (измиване, почистване с четка, с пулверизация), се нанася един слой грунд Dupa-grund респективно, AmphiSilan-Putzfestiger при термоизолационните системи с полистиренови плоскости.

Носещо покрития от мазилки на базата на синтетични или силиконови смоли: Старите мазилки се почистват чрез подходящи методи. При мокро почистване повърхността се оставя да изсъхне добре, едва след което могат да се нанасят други продукти.

Неносещи минерални бои: Отстраняват изцяло чрез шлайфане, почистване с четка, остъргване или с гореща струя вода под налягане, спазвайки се законните разпоредби или други препоръчани мерки. При мокро почистване, работите продължават след изсъхване на повърхността. Грундира се с Dupa-Grund.

Неносещи основи, покрити с дисперсионни бои или мазилки на базата на синтетични смоли: Отстраняват се изцяло чрез различни методи, например механично, с четка, или с водна струя под налягане, спазвайки се законните разпоредби. Слабо абсорбиращите повърхности, респективно гладките повърхности се грундират с CapaGrund Universal. Ронливите, песъчливи и абсорбиращи повърхности се грундират с Dupa-grund

Повърхности, замърсени с промишлени газове или сажди: Почистват се чрез подходящи методи, например с водна струя под налягане, спазвайки законните разпоредби и се оставят да изсъхнат добре. Върху слабо абсорбиращите, респективно гладки повърхности, се нанася един слой грунд CapaGrund Universal. Върху ронливите, песъчливи, абсорбиращи повърхности се нанася един слой грунд Dupa-grund, респективно AmphiSilan-Putzfestiger върху полистиреновите плоскости.

Повърхностите, замърсени с гъби или водорасли: Мухълът и водораслите се почистват с водна струя, спазвайки законните разпоредби. След това повърхностите се измиват с Capatox, респективно с FungiGrund и се оставят да изсъхнат добре. Върху слабо абсорбиращите, респективно гладките повърхности се нанся един слой грунд CapaGrund Universal. Върху ронливите, песъчливи, абсорбиращи основи се нанася един слой грунд  Dupa-grund, респективно AmphiSilan-Putzfestiger върху полистиреновите плоскости.

Напукани мазилки или бетонни повърхности: Нанася се като краен слой Cap-elast.

Повърхности със солни ефлоресценции: Солните ефлоресценции се отстраняват чрез сухо почистване с четка. Грундират се с Dupa-grund. При покритие на повърхности със солни ефлоресценции не може да се даде гаранция за дълготрайна устойчивост на боядисания слой или за изчезване на ефлоресценциите.

Повредени участъци: Малките повредени участъци се ремонтират с Caparol Fassaden-Feinspachtel. Дефектираните участъци надвишаващи 20 мм се ремонтират, за предпочитане с Histolith Renovierspachtel. Шпаклованата повърхност се грундира след товa

Нанасяне

Нанася се с четка или мече. Инструментите се измиват веднага след ползване. 

Слой грунд: Dupa-grund или CapaGrund Universal, в зависимост от съществуващата основа. Други указания свързани с това можете да откриете в параграф „препоръчани основи и обработката им“.

Междинен слой: При пукнатини по повърхността на мазилката: с PermaSilan, неразтворен. Ако пукнатините пресичат слоя мазилка: слой грунд, респективно междинен слой FibroSil (технически лист нр. 166). 2. Междинен слой PermaSilan.

Краен слой: PermaSilan, неразтворен. За постигане характеристиките за покриване на пукнатините трябва да се положи един междинен и и краен слой PermaSilan

Разход

Минимум 200 ml/m2 за един слой, когато се нанася върху гладки повърхности. При нанасяне върху груби повърхности разходът нараства. Точният разход се определя с проби.

Условия за обработка

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: +5°C температура на въздуха и основата.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва на повърхността може да се положи следващ слой след 12 часа. Изсъхва в дълбочина и може да се подложи на натоварване след около 3 дни. По-ниските температури и висока влажност на въздуха удължават времето за съхнене.

Бележка

Не се препоръчва използването на продукта върху хоризонтални повърхности, акумулиращи вода. Да не се нанася върху повърхности с високо съдържание на варовик (вар), както и върху леки мазилки. Завършителните фуги на прозорци, врати и первази се уплътняват с изолиращ материал   с дълготрайна еластичност. Тези фуги са поддържащи фуги и трябва да се обработват като такива.  Техническите пукнатини в строителството се дължат на крайни движения. Поради това, не е възможно дълготрайно покривно покритие с продукти за финишни покрития. PermaSilan е продукт, съдържащ специални активни вещества, възпрепятстващи образуването на водорасли и мухъл.  Тези активни вещества предоставят дълготрайна защита, ограничена във времето от условията на обекта: степента на замърсяване и на влага на основата. Поради това не е възможна дълготрайното възпрепятстване появата на  водорасли и гъби. При тъмните цветове, механично натоварване (одраскване) може да причини появата на черти с по-светъл цвят (ефект на писане). Това е характерно за всички матови бои за външно приложение. Под действието на влагата (напр. дъжд), тези черти изчезват

При плътните, студени основи или при продължителен процес на съхнене, дължащ се на  неблагоприятните атмосферни условия (дъжд, роса, мъгла), по боядисаната повърхност може да се появят лъскави и лепкави, жълти/прозрачни следи от протичане, образувани от допълнителния материал. Тези допълнителни материали са разтворими във вода и изчезват от само себе си при наличие на много вода, напр. след няколко силни дъждове.

Това не повлиява отрицателно на качеството на сухия боядисан слой. Въпреки това, при следваща обработка, тези протичания/ допълнителни материали трябва предварително да се намокрят и след краткотрайно излагане трябва изцяло да се отстранят. Налага се допълнително грундиране с CapaGrund Universal. Когато боята се нанася при подходящи климатични условия, не се наблюдава появата на тези следи от протичания.