Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

R52/53 Вреден за водните организми, може да предизвика дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда. S2 Да се съхранява на недостъпни за деца места. S62 При поглъщане не предизвиквайте повръщане, потърсете веднага лекарска помощ и покажете опаковката или етикета, тъй като продуктът може да засегне чревната флора. S29 Да не се изхвърля в канализацията. S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Нанася се само с четка или мече. При шлайфане да се използват филтри за прах P2. S51 Да се използва само в помещения с добра вентилация. S20/21 Забранява се консумацията на храни и напитки и пушенето по време на ползване на продукта. S26/28 При контакт с очите или кожата да се измият веднага с много вода. Инструментите се измиват веднага след ползване с вода и сапун.

Сертифициране

  • PermaSilan водопропускливост
  • PermaSilan плътност на дифузионния поток на водните пари

Отпадък

Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в събирателен пункт за стари бои/лакове, сухите остатъци като строителни отпадъци, като  общински или битови отпадъци.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (кат. A/c): 40 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 5 g/l ЛОС

Състав

Полиакрилна смола, силиконова смола, титаниев диоксид, бариев сулфат, калциев карбонат, силикати, вода, добавки, консерванти, материали за запазване на филма.