Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани повърхности

Основите трябва да бъдат чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава C, DIN 18363, алинея 3.

Подготовка на основата

Външни повърхности

Мазилки от групи хоросан P II и P III: Новите мазилки се боядисват след спазване на достатъчно време за съхнене, обикновено 2 седмици, при температура от около 20°C и относителна влажност на въздуха от 65%. При неблагоприятни метеорологични условия, като дъжд или вятър, се спазва значително по-продължително време.

Стари мазилки: ремонтираните участъци трябва да се втвърдят и изсъхнат добре. Върху силно абсорбиращите, порьозни, леко песъчливи мазилки се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F. Върху силно песъчливите, ронливи мазилки се нанася един слой грунд Dupa-grund. Леките минерални мазилки от групата хоросани PII се покриват с продуктите Sylitol или AmphiSilan.

Бетон: Замърсените или с ронливи остатъци бетонни повърхности се почистват механично с водна струя под налягане, съгласно законните разпоредби. Леко абсорбиращите или гладки повърхности се грундират с CapaGrund Universal. Върху силно порьозните, леко песъчливи или абсорбиращи повърхности се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F. Ронливите повърхности се покриват с един слой грунд Dupa-grund.                                                                                                                                                                                                                                                                

Плочи от фиброцимент (небоядисани): Върху повърхностно пресованите, слабо абсорбиращи плочи се нанася един слой грунд  Dupa-Haftgrund. Върху увредените от неблагоприятните атмосферни условия плочи, песъчливи, силно абсорбиращи, се нанася един слой грунд Dupa-Grund. Изцяло изложените на неблагоприятни условия плочи се обработват в долните краища и ръбовете. При нанасяне върху азбоциментови плочи, вижте инструкциите от лист БФС нр. 14. Новите, силно алкални фиброциментови плочи се грундират с Disbon 481 EP-Uniprimer за предотвратяване появата на варовикови ефлоресценции.

Плочи от фиброцимент, боядисани със силикатни бои, напр. плочи Glasal: Проверява се носещата способност на боята. Грундират се с Disbon 481 EP-Uniprimer. При нанасяне върху азбоциментови плочи, вижте инструкциите от лист БФС нр. 14.

Плочи от дървесни влакна на циментова основа: Поради силната алкалност на плочите от дървесни влакна на циментова основа, те се грундират с  Disbon 481 EP-Uniprimer за предотвратяване появата на варовикови ефлоресценции.

Неизмазани  тухлени зидове: Подходящи за боядисване са само устойчивите на замръзване тухли, или клинкерът без чужди материали. Фугите на зида трябва да са без пукнатини, зидът трябва да е сух и без соли. Грундира се с един слой Dupa-grund.

Носещи мазилки на базата на синтетични смоли: Старите мазилки се почистват чрез подходящи методи. При мокро почистване, работите продължават след изсъхване в дълбочина на повърхността. Нанася се един слой грунд  CapaGrund Universal. Новите мазилки могат да се боядисат без предварителна обработка.

Неносещи повърхности, боядисани с лакове или дисперсии: Лъскавите и лакирани повърхности се шлайфат. Замърсените или кредиращи боядисани повърхности се почистват с водна струя под налягане, съгласно законните разпоредби. Грундират се с CapaGrund Universal. При други видове почистване (ръчно измиване, почистване с четка, пръскане) се нанася един неразреден слой грунд Dupa-grund.

Стари, носещи мазилки и основи покрити със силикатни бои: Нанасят се боите Sylitol или Amphi-Silan.

Неносещи повредени минерални повърхности: Отстраняват изцяло чрез шлайфане, почистване с четка, остъргване или с гореща струя вода под налягане, спазвайки се законните разпоредби. При мокро почистване, работата продължава след изсъхване в дълбочина на повърхността. Нанася се един слой Dupa-Grund

Неносещи повърхности, покрити с лакове, дисперсионни бои или мазилки на базата на синтетични смоли: Отстраняват се изцяло чрез подходящи методи, например механично или чрез остъргване, последвано от почистване с водна струя под високо налягане, в съответствие с действащите законни разпоредби. Върху слабо абсорбиращите или гладките повърхности се нанася един слой грунд CapaGrund Universal. Ронливите, песъчливи и абсорбиращи повърхности се грундират с Dupa-Grund.

Повърхности, замърсени с промишлени газове или сажди: Почистват се чрез подходящи методи, механично или с гореща водна струя под налягане, в съответствие с действащите законни разпоредби. Грундират се в зависимост от вида и естеството на основата. 

Повърхностите, замърсени с гъби и водорасли: Мухълът и водораслите се почистват чрез мокро пясъкоструене, в съответствие със законните разпоредби. След това повърхностите се измиват с Capatox или FungiGrund. За предотвратяване на ново замърсяване препоръчваме полагането на Duparol-W като краен слой, след като повърхността изсъхне добре.

Напукани мазилки или бетонни повърхности: Боядисват се с Cap-elast.

Небоядисани зидове от варо-пясъчни тухли: Нанасят се бои Sylitol или AmphiSilan.

Повърхности със солни ефлоресценции: Солните ефлоресценции се отстраняват чрез почистване със суха четка. Нанася се един слой грунд Dupa-grund. При боядисване на повърхности със солни ефлоресценции не може да се даде гаранция за постоянно сцепление на боядисания слой или за отстраняване на ефлоресценциите.

Повредени участъци: Малките повредени участъци се ремонтират с Caparol Fassaden-Feinspachtel. Дефектираните участъци надвишаващи 20 мм се ремонтират, за предпочитане с Histolith Renovierspachtel. Шпаклованата повърхност се грундира след това.

Вътрешни повърхности

Върху вътрешните повърхности се нанася боя Dupa-inn, боя без съдържание на вода, със слаб мирис, предназначена за бързи ремонти

Нанасяне

Нанася се с четка или мече, устойчиви на разтворители. Бели или светли цветове, със степен на светлост по-висока от 70:

  • Слой грунд или междинен слой Duparol или Duparol-W, неразтворен.
  • Краен слой Duparol или два крайни слоя Duparol-W , неразтворен.

Цветове със степен на светлост по-ниска от 70:

Слой грунд, респективно междинен слой Dupa-Haftgrund, фабрично оцветен и разреден с макс. 10% с Dupa-grund, или с CapaGrund Universal, оцветен в цвета на крайния слой. Краен слой с Duparol, неразреден

Разход

Duparol/Duparol-W около 200 ml/m2 за слой, при нанасяне върху гладки основи. Разходът нараства при нанасяне върху груби повърхности. Точният разход се определя с проби.

Условия за обработка

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: Може да се нанася и при замръзване, но само ако основата е суха и не е покрита с лед.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха, може да се положи следващ слой след 12 часа. По-ниските температури и висока влажност на въздуха удължават времето за съхнене.

Бележка

Duparol, Duparol-W и Dupa-Haftgrund са несъвместими с други материали или помежду си. Dupa-Haftgrund може да се разреди само с Dupa-grund.

За предотвратяване на видими следи от добавени участъци трябва да се боядисва с едно нанасяне, мокро върху мокро. Не се препоръчва използването на продукта върху хоризонтални повърхности, акумулиращи вода. Обработката на Duparol в тъмни цветове, със степен на светлост под 70, в резултат на реверсивността на материала, може да доведе до получаване на петна при съхненето на крайния слой. Поради това, преди нанасяне на допълнителен слой Duparol трябва да се положи един междинен слой Dupa-Haftgrund или CapaGrund Universal (оцветен в цвета на крайния слой).

При фасадите изложение на извънредни условия, или при силно засегнатите от влагата фасади, поради неблагоприятните атмосферни условия, е налице завишен риск от появата на водорасли и гъби. Поради това, за уязвимите зони препоръчваме употребата на специалния продукт  Duparol-W. Този продукт съдържа активни вещества, които причиняват закъснение в появата на водорасли и гъби.

Duparol-Weste е продукт съдържащ специални активни вещества, възпрепятстващи образуването на водорасли и гъби. Тези активни вещества предоставят ограничена във времето защита, в зависимост от степента на замърсяване и на влага на носещия слой. Поради това не е възможна прекомерно дълготрайна защита срещу появата на гъби и водорасли. Duparol и

Duparol-W не се препоръчват за полистиренови плоскости или за термоизолационни системи.