Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

S2 Да се съхранява на недостъпни за деца места. При шлайфане да се използват филтри за прах P2. Да се използва само в помещения с добра вентилация. S20/21 Забранява се консумацията на храни и напитки и пушенето по време на ползване на продукта. S26/28 При контакт с очите или кожата да се измият веднага с много вода. S29 Да не се изхвърля в канализацията. S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Инструментите се измиват с вода и сапун веднага след ползване. Силно алкална боя. Да се предпазят очите и кожата от пръски боя. Повърхностите около мястото на боядисване да се покрият внимателно. Пръските боя попаднали върху повърхности покрити с лакове, стъклени повърхности, керамика, метал и естествен камък се почистват веднага.

Отпадък

Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в събирателен пункт за стари бои/лакове, сухите остатъци като строителни отпадъци, като  общински или битови отпадъци.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (кат. A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 10 g/l ЛОС

Състав

Калиев силикат, полистиренова акрилна смола, титаниев диоксид, силикати, калциев карбонат, вода, добавки.