Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

R52/53 Вреден за водните организми, може да предизвика дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда. S2 Да се съхранява на недостъпни за деца места. S62 При поглъщане не предизвиквайте повръщане, потърсете веднага лекарска помощ и покажете опаковката или етикета, тъй като може да засегне чревната флора. S29 Да не се изхвърля в канализацията. S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Боята е силно алкална. Поради това, кожата и очите трябва да се предпазят от пръските боя. Съседните повърхности на боядисаното място трябва да се покрият внимателно. Пръските боя, попаднали върху повърхности покрити с лакове, стъклени, керамични, метални повърхности и естествен камък се почистват веднага. 

Отпадък

Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в събирателен пункт за стари бои/лакове, сухите остатъци като строителни отпадъци, като  общински или битови отпадъци.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (кат. A/c): 40 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 15 g/l ЛОС.

Състав

Калиев силикат, дисперсия на базата на акрилни смоли, оцветители и минерални пълнители, вода, добавки.