Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

R52/53 Вреден за водните организми, може да предизвика дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда. S2 Да се съхранява на недостъпни за деца места. S26 При контакт с очите да се измият веднага с много вода и да се потърси лекарска помощ. S28 При контакт с кожата

да се измие веднага с много вода и сапун. S29 Да не се изхвърля в канализацията. S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. S39 Да се предпазят очите/лицето по подходящ начин. S62 При поглъщане не предизвиквайте повръщане, потърсете веднага лекарска помощ и покажете опаковката или етикета. Нанася се само с четка или с мече. За допълнителна информация: вижте специалните инструкции/техническия лист за безопасност на продукта.

Отпадъци

Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в събирателен пункт за стари бои/лакове, сухите остатъци като строителни отпадъци, като  общински или битови отпадъци.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (кат. A/c): 40 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 10 g/l ЛОС.

Състав

Водна дисперсия от стирен-акрилни кополимери, титаниев диоксид, силикати, калциев карбонат,  вода, добавки, консерванти