Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност

Вреден за водните организми с дълготраен ефект. Да се съхранява на места, недостъпни за деца. При поглъщане незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже контейнерът или етикетът (могат да бъдат засегнати чревните бактерии). Да не се изпразва в канализацията, водни източници или в почвата. По време на употреба и съхнене да се осигури добра вентилация. Да не се яде, пие или пуши по време на работа с продукта. При контакт с очите или кожата, да се изплакнат незабавно с обилно количество вода. Инструментите да се почистват веднага след употреба със сапун и вода. Да се нанася само с четка или валяк за боя. За допълнителна информация: Вж. Информационния лист за безопасност на материалите (MSDS)

Обезвреждане

Материалите и всякаква тяхна опаковка трябва да бъдат изхвърлени по безопасен начин съгласно всички изисквания на местните власти. Специално внимание трябва да се обърне на отстраняването на отпадъците от обекта в съответствие със стандартните процедури за строителни обекти. За Германия: За рециклиране трябва да се изпращат само напълно изпразнени контейнери. Депонирайте контейнерите, съдържащи остатъци от течния продукт, в пункт за събиране на отпадъци, приемащ стари бои и емайлни покрития. Третирайте засъхнали/втвърдени остатъци от продукта като строителни /разрушителни/ общински или битови отпадъци.  

Гранична стойност на СЕ за съдържанието на ЛОС 

на този продукт (категория A/с): макс. 40 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 40 g/l ЛОС (летливи органични съединения).