Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основите трябва да бъдат чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава C, DIN 18363, алинея 3. Съществуващите гъби или водорасли се отстраняват с водна струя под налягане, спазвайки законните разпоредби от тази сфера. Повърхностите се измиват с  FungiGrund и се оставят да изсъхнат добре.

Подготовка на повърхността

Нови или вече съществуващи здрави термоизолационни системи с краен слой мазилки на базата на синтетични смоли, силиконови смоли, силикатни смоли, варо-циментови мазилки (PII ): Старите мазилки се почистват чрез подходящи методи. При почистване с водна струя под налягане, това се извършва при най-висока температура на водата от 60°C и максимално налягане 60 бара. Спазвайте достатъчно време за съхнене след почистване.

Полагането на краен слой ThermoSan се извършва в съответствие с вида на съответната повърхност, съгласно следните показания, свързани с основата:

Мазилки от групи хоросан P II и P III или силикатни мазилки:

Новите мазилки се боядисват (с добавка 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF) след спазване на достатъчно време за съхнене, обикновено 2 седмици, при температура от около 20°C и относителна влажност на въздуха от 65%. При неблагоприятни метеорологични условия, като дъжд или вятър, се спазва значително по-продължително време. С нанасяне на допълнителен слой грунд CapaGrund Universal намалява риска от появата на варови ефлоресценции, така че след пауза от само 7 дни могат да се нанасят следващите слоеве.

Стари мазилки: ремонтираните участъци трябва да се втвърдят и изсъхнат добре. Върху мазилките с нормална абсорбция се нанася директно ThermoSan, с добавка от максимум 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF. Върху силно абсорбиращите, порьозни, леко песъчливи мазилки се нанася един слой грунд AmphiSilan-Tiefgrund LF. Върху силно песъчливите, ронливи мазилки се нанася един слой грунд AmphiSilan-Putzfestiger.

Плочи от фиброцимент (небоядисани): Плочите с хидроизолираща и леко абсорбираща повърхност се грундират с AmphiSilan-Grundierfarbe.Песъчливите, силно абсорбиращи плочи подложени на действието на неблагоприятни атмосферни условия, се грундират с AmphiSilan-Putzfestiger. Изцяло изложените на неблагоприятни условия плочи се обработват в долните краища и ръбовете. При нанасяне върху азбоциментови плочи, вижте инструкциите от лист БФС нр. 14. За предотвратяване появата на варовикови ефлоресценции, новите, силно алкални фиброциментови плочи се грундират с Disbon 481 EP-Uniprimer, а като междинен слой се използва  ThermoSan, разреден с 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF.

Плочи от фиброцимент, покрити със силикатни продукти, напр. плочи Glasal: Проверява се носещата способност на покривния слой. Нанася се един слой грунд Disbon 481 EP-Uniprimer, като междинен слой се използва ThermoSan разреден с 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF. При нанасяне върху азбоциментови плочи, вижте инструкциите от лист БФС нр.14.

Талашитни плоскости със стърготини подсилени с цимент: Поради силната алкалност на талашитните плоскости със стърготини подсилени с цимент, те се грундират с Disbon 481 EP-Uniprimer, за предотвратяване появата на варовикови ефлоресценции. Като междинен слой се използва TermoSan разреден с 10 % AmphiSilan-Tiefgrund LF (вижте лист БФС нр. 3, алинея 2.2.5).

Носещи повърхности, покрити с дисперсионни бои: Старите, замърсени, кредиращи слоеве се почистват с водна струя под налягане, спазвайки законните разпоредби. Слабо абсорбиращите, респективно гладките повърхности се грундират с ThermoSan, с добавка 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF. При други видове почистване (измиване, почистване с четка, пръскане), се нанася един слой грунд AmphiSilan-Putzfestiger

Неносещи основи, покрити с дисперсионни бои или мазилки на базата на синтетични смоли: Отстраняват се изцяло чрез различни методи, например механично или с четка, след което се почистват със силна водна струя. Грундират се с ThermoSan с добавка 10% AmphiSilan- Tiefgrund LF. Ронливите, песъчливи и абсорбиращи повърхности се грундират с AmphiSilan-Putzfestiger.

Неносещи повредени минерални бои: Отстраняват изцяло чрез шлайфане, почистване с четка, остъргване или с гореща струя вода под налягане, спазвайки се законните разпоредби. При мокро почистване, работите продължават след изсъхване на повърхността. Грундира се с AmphiSilan-Putzfestiger.

Неизмазани тухлени зидове: Подходящи за боядисване са само устойчивите на замръзване тухли, както и клинкерните тухли без чужди материали. Фугите на зида трябва да са без пукнатини, зидът трябва да е сух и без соли. Грундира се с Dupa-Grund При появата на кафеникави петна в междинния слой се нанася допълнително един слой фасадна боя Duparol, на базата на разтворители. (Техническа информация нр. 150).

Зидове от варовиков камък: Подходящи за боядисване са само устойчивите на замръзване тухли, без странични обезцветяващи материали като пясък или глина. Фугите се запълват без пукнатини. Почистват се кредиращите /ронливи повърхности. Солните ефлоресценции се почистват със суха четка. Вижте лист БФС нр. 2. Грундира се с AmphiSilan-Tiefgrund LF.

Повърхности със солни ефлоресценции: Солните ефлоресценции се почистват с четка. Грундира се с Dupa-grund. При покритие на повърхностите със солни ефлоресценции не може да се даде гаранция за продължителната устойчивост на боята, респективно за изчезването им.

Повредени повърхности: Малките участъци с дефекти се ремонтират с Caparol Fassaden-Feinspachtel. Дефектните участъци с размери надвишаващи 20 мм могат да се ремонтират с Histolith Renovier-spachtel. След това шпаклованата повърхност се грундира. Вижте технически листа нр. 710 и нр. 1029

Нанасяне

Нанася се с четка или мече. За нанасяне на продукта ThermoSan с пръскане Airless, препоръчваме ThermoSan NespriTEC

Слой грунд, респективно междинен слой: ThermoSan разреден с макс. 10% чиста вода. Обикновено е достатъчно нанасянето на един слой (първия слой), смесвайки материала с макс.10% AmphiSilan-Tiefgrund LF , без да е необходимо нанасянето на допълнителен слой.

Краен слой: Нанася се ThermoSan разреден с макс. 5% чиста вода. Спазва се време за съхнене от поне 12 часа между отделните слоеве.

Разход

Около 120 ml/m2 за слой, при нанасяне върху гладки повърхности. Разходът нараства при нанасяне върху груби повърхности. Точният разход се определя с  проби.

Условия за обработка

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: + 5°C на подслоя и въздуха.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха боята изсъхва на повърхността след  2-3 часа и може да се положи следващ слой боя след 12 часа. Изсъхва в дълбочина и може да се подложи на натоварване след около 3 дни. По-ниските температури и висока влажност на въздуха удължават времето за съхнене.

Бележка

При нанасяне на боята върху термоизолационни системи, да се имат предвид условията на нанасяне, представени в лист БФС нр. 21. За предотвратяване на видими следи от добавени участъци трябва да се боядисва с едно нанасяне, мокро върху мокро. Не се препоръчва използването на продукта върху хоризонтални повърхности, акумулиращи вода. Материалът се нанася само върху здрави повърхности на термоизолационни системи, правилно подготвени от техническа гледна точка. При нездравите повърхности Ви предлагаме системата Capatect за ремонтиране на термоизолационни системи. Върху термоизолационни системи с изолация полистирен не се нанасят грундове на базата на разтворители, с изключение на AmphiSilan-Putzfestiger. При нанасяне на цветни слоеве, трябва да бъдат със степен на светлост >20.

ThermoSan е продукт, съдържащ специални активни вещества, възпрепятстващи образуването на водорасли и гъби. Тези активни вещества предоставят дълготрайна защита, ограничена във времето от условията на обекта: степента на замърсяване и на влага на основата. Поради това не е възможно дълготрайното възпрепятстване появата на  плесени и гъби. За обработка на основата при повърхности замърсени с водорасли и гъби, след почистване може да се използва FungiGrund вместо OptiGrund E.L.F

При тъмните цветове, механично натоварване (одраскване) може да причини появата на черти с по-светъл цвят (ефект писане). Това е характерно за всички матови бои за външно приложение. Под действието на влагата (напр. дъжд), тези черти изчезват. При плътните, студени основи или при продължителен процес на съхнене, дължащ се нa неблагоприятните атмосферни условия (дъжд, роса, мъгла), по боядисаната повърхност може да се появят лъскави и лепкави, жълти/прозрачни следи от протичане, образувани от допълнителния материал. Тези допълнителни материали са разтворими във вода и изчезват от само себе си при наличие на много вода, напр. след няколко силни дъждове. Това не повлиява отрицателно върху качеството на сухия боядисан слой. Въпреки това, при следваща обработка, тези протичания/допълнителни материали трябва предварително да се намокрят и след краткотрайно излагане трябва да се отстранят изцяло. Налага се допълнително грундиране с CapaGrund Universal. Когато боята се нанася при подходящи климатични условия, не се наблюдава появата на тези следи от протичания.