Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Използвайте биоцидните разтвори в безопасни условия. Преди употреба винаги четете надписите и информацията за продукта.

  • S2 FungiStop-W и Capatox се съхраняват на недостъпни за деца места.
  • S26 При контакт с очите да се измият веднага обилно с вода и да се потърси лекарска помощ.
  • S28 При контакт с кожата да се измие веднага с вода.
  • S46 При поглъщане да се потърси незабавно лекарска помощ и да се покаже опаковката (съда) или етикета.
  • S29 Да не се изхвърля в канализацията.
  • S61 Избягвайте изпускане в околната среда.

Нанася се само с четка или мече. За повече информация Вижте специалните инструкции /техническия лист за безопасност.

Отпадък

Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в съответствие със законните разпоредби като отпадъци от бои на водна основа, сухите отпадъци от материала като сухи бои или битови отпадъци.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (Кат. A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 15 g/l ЛОС.

Съдържание

Водна дисперсия от стирен-акрилни съполимери, титаниев диоксид, силикати, калциев карбонат, вода, добавки, консерванти.