Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Указания за опасност / Съвети за безопасност (валидни при дата на публикуване)

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода. Да не се вдишва аерозола с изпарения или спрей. Да не се изпуска в канализацията. Избягвайте разпръскване в околната среда.

Отпадък

Само празни опаковки се рециклират. Течният скрап се изхвърля като бои на водна основа, сухи отпадъци от материали като сухи бои или битови отпадъци.

Гранична стойност за съдържанието на ЛОС

Кат. A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс.10 g/l COV.

Продуктов код

M-DF01

Композиция

Водна дисперсия на стирол-акрилни съполимери, титанов диоксид, калциев карбонат, вода, добавки, консерванти.