Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сертификати

Изследване за акустична абсорбция съотв. на DIN EN 20354. Протокол от изпитване No. 48 690, изд. от Агенция за Акустично-Технологични консултации “Мюлер – ББМ” (Acoustic-Technical Consulting Agency MÜLLER-BBM, Planegg). Институт Фраунхофер – Вилхелм-Клаудитц (Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institute (WKI) извършва одит върху производството на артикули за интериорно приложение. Продуктът притежава сертификат за качество TÜV относно проведен тест за „чистота/ наблюдение на производствения процес”. Сертификатът може да бъде предоставен при поискване, от Германия.

Съвети

Пазете далеч от деца. Използвайте защитни и хигиенни средства като при работа с химични вещества. В случай на попадане в очите или върху кожата, изплакнете веднага обилно с вода. Да не се вдишват разпрашените във въздуха частици при работа с машина. Не изсипвайте върху почвата, в канализацията или водоизточници. Допълн. информация – Виж листа за безопасност.
 

Оползотворяване на отпадъците

За рециклиране се предават само абсолютно празни опаковки. Течни остатъци от материала се изхвърлят на определените за това места от закона, като строителни отпадъци. Сухи остатъци от продукта се изхвърлят на определените за това места, като остатъци от водоразредими бои или като битов отпадък.

Макс. допустими стойности за съдържание на ЛОС

Този продукт е категория (category A/a): макс. 30 g/l (2010).Продуктът съдържа < 1g/l

Код на продукта – Бои и лакове

M-SF01

Описание на съдържанието

Дисперсия на поливинил ацететна смола, полисилоксан, титан диоксид, силикати, вода, добавки и консерванти.

Технически съвети

Тъй като е невъзможно всички случаи от практиката да се обхванат в настоящата техническа информация, ако вашия казус не е упоменат, моля обърнете се към представителите на Caparol във Вашия регион, ние с радост ще Ви окажем съдействие.