Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сертификат

 Indoor Air Comfort GOLD от EUROFIN - продукт, създаващ здравословен микроклимат в помещението

Препоръки за безопасност (валидни към датата на публикуване)

Може да предизвика алергична реакция на кожата. Ако е необходимо, съветвайте се с лекар, дръжте под ръка опаковката или етикета на продукта. Да се пази от деца. Избягвайте всякакъв контакт на продукта с очите, кожата и дрехите. Носете предпазни ръкавици/предпазни очила на очите. В СЛУЧАЙ НА КОНТАКТ С КОЖАТА, изплакнете засегнатото място с много вода и сапун. Продуктът съдържа: 1,2 –benzisothiazol3(2H)-one, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on

Обезвреждане

Рециклират се само празни опаковки. Течните отпадъци от материала се премахват като се занасят на пункт за събиране на стари бои/лакове, както и отпадъците от сух материал като строителни отпадъци, останки от разрушения, битови отпадъци.

Пределна концентрация на ЛОС

Този продукт (от категория А/а) съдържа: 30 g/l (2010). Продуктът съдържа <1 g/l ЛОС.

Техническа информация

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и 
техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническо лице на Caparol или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.