Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност

  • S2 Да се съхранява на недостъпни за деца места. Sylitol Bio-Innenfarbe има алкална реакция.
  • S39 Да се предпазят по подходящ начин очите/лицето.  
  • S26/28 При контакт с очите да се измият веднага с много вода.
  • S23 Да не се вдишват изпаренията/аерозолите образувани при пръскане.
  • S29 Да не се изхвърля в канализацията.
  • S61 Да не се допуска изпускане в околната среда.

Внимателно се покриват повърхностите, съседни на боядисваната зона. Пръските бои попаднали върху лакирани повърхности, стъкло, керамика, метал, естествен камък се почистват веднага с много вода. За повече информация: Вижте специалните инструкции/ техническия лист за безопасност.

Отпадък

Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат съгласно законните разпоредби като отпадъци от бои на водна основа, сухите остатъци като сухи бои или битови отпадъци.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (кат. A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа < 1 g/l ЛОС.

Съдържание

Калциев карбонат, вода, калиев силикат, слюда, титаниев диоксид, каолин, стирен-акрилатен кополимер, парафинен восък, стабилизатори, дисперсионни материали, пълнители, сгъстители,  материал възпрепятстващ образуването на пяна.