Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръки за безопасност (валидни към датата на публикуване)

Може да предизвика алергична реакция на кожата. Ако е необходимо, съветвайте се с лекар, дръжте под ръка опаковката или етикета на продукта. Да се пази от деца. Избягвайте всякакъв контакт на продукта с очите, кожата и дрехите. Носете предпазни ръкавици/ очила на очите. В СЛУЧАЙ НА КОНТАКТ С КОЖАТА, изплакнете засегнатото място с много вода и сапун. Продуктът съдържа: 1,2 –benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. 

Обезвреждане

Рециклират се само празни опаковки. Течните отпадъци от материала се премахват като се занасят на пункт за събиране на стари бои/лакове, както и отпадъците от сух материал като строителни отпадъци, останки от разрушения, битови отпадъци.

Пределна концентрация на ЛОС

Този продукт (от категория А/а) съдържа: 30 g/l (2010). Продуктът съдържа <1 g/l ЛОС.

Техническа информация

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и 
техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническо лице на Caparol или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă. S23 A nu inspira vaporii/aerosolii formaţi la pulverizare.
S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucţiunile speciale/fişa tehnică de securitate.

Dispoziții Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține < 1 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-DF01

Compozitie

Dispersie de răşină pe bază de polivinilacetat, dioxid de titan, carbonat de calciu, silicaţi, apă, aditivi, conservanţi

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:   tehnic@caparol.ro