Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitaţi dispersarea în mediu. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Indicații suplimentare: vezi fișa cu date de securitate a produsului. 

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 30 g/l COV.

Compozitie

Pigmenți, aditivi.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   tehnic@caparol.ro

Мерки за сигурност (валидни на датата на публикуване)

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Избягвайте разпръскване в околната среда. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно със сапун и вода. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: изплакнете обилно с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако е необходимо, и ако това може да стане лесно. Продължете да изплаквате. Допълнителна информация: вижте информационния лист за безопасност на продукта.

Отпадък

Само рециклирани опаковки се рециклират. Течният скрап се изхвърля в събирателен пункт за стари бои / лакове, сух скрап като строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване като общински или домашни отпадъци.

Гранична стойност за съдържанието на ЛОС

Кат. A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 30 g/l COV.

Композиция

Пигменти, добавки.