Съвети за безопасност (валидни към датата на отпечатване).

Само за професионална употреба. Вреден за околната среда, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. В случай на контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. Избягвайте разливане на продукта в канализацията

Отпадък

Само празни опаковки се рециклират. Остатъците от течности ще бъдат предадени на стари бои / лакове за събиране, твърди отпадъци ще се изхвърлят като строителни отпадъци или разрушаване, съответно като домакински боклук.

Гранични стойности на ЕС за съдържание на ЛОС

Кат. A/j: 140g/l(2010).Този продукт съдържа макс. 30g/l COV.

Продуктов код

M-DF 02