Предупреждения за опасност и съвети за безопасност (валидни към датата на отпечатване).

Вреден за водните организми с дълготрайни ефекти. Дръжте затворена опаковката и на място, недостъпно за деца. При поглъщане незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета, продуктът взаимодейства с чревната флора. Избягвайте разпръскване в околната среда. Използвайте само в добре проветрени помещения. Да не се яде, пие или пуши по време на употреба на продукта. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно със сапун и вода. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: изплакнете обилно с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако е необходимо, и ако това може да стане лесно. Продължете да изплаквате. Да не се вдишва парата или спрея. При шлайфане се използват филтри за прах P2.

Отпадък

Само празни опаковки се рециклират. Остатъците от течности ще бъдат предадени на стари бои / лакове за събиране, твърди отпадъци ще се изхвърлят като строителни отпадъци или разрушаване, съответно като домакински боклук.

Гранични стойности на ЕС за съдържание на ЛОС

Кат. А / в): 40г/л (2010 г.). Този продукт съдържа макс. 20g/l COV..

Продуктов код

M-DF02F

Друга информация

Вижте информационния лист за безопасност. Когато използвате материала, следвайте инструкциите на Disbon за обработка, почистване и поддръжка. .