Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Индикации за опасност / Съвети за безопасност

Този минерален продукт на основата на прах реагира алкално. Дразни кожата. Реална опасност от увреждане на очите. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Избягвайте контакт с очите и кожата. В случай на контакт с очите, те трябва да се измият обилно с вода и да се консултират с лекар. Препоръчваме използването на ръкавици и очила по време на процеса на нанасяне. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ и покажете този контейнер или етикет. Не вдишвайте прах.

Извеждане от експлоатация

Само празни опаковки се рециклират. Остатъците от материала се изхвърлят като строителни отпадъци.