Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Дразни очите и кожата. Избягвайте контакт с кожата и очите: причинява сериозни поражения. При контакт с очите изплакнете добре с вода и потърсете лекарска помощ. При контакт с кожата измийте с много вода и сапун. При нанасяне използвайте защитни ръкавици и очила или защитна маска. При поглъщане потърсете веднага лекарска помощ и покажете етикета или опаковката.

Депониране

Рециклират се само празни опаковки. Остатъците от материала се обезвреждат съгласно законните разпоредби като отпадъци от бои на водна основа, сухи остатъци от изсъхнали бои или като битови отпадъци. 

Състав

Калциев хидроксид, пигменти и вода.