Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Повърхностите трябва да бъдат сухи, чисти и без разделящи субстанции. Трябва да са с добра равнинност и минимална степен на гладкост Q3. 

Подготовка на основата

Неравни основи и такива с груба структура трябва да се обработят с Caparol Akkord-Spachtel Fein или Caparol Akkord-Spachtel Mittel. 

Основи от групите P I, Р ІІ и Р ІІІ: За основи в здраво състояние и с нормално абсорбиране се препоръчва грундиране с Caparol-Haftgrund. За слабо ронливи и „пиещи” основи се препоръчва грундиране с Caparol Acryl-Hydrosol или CapaSol. За силно ронливи повърхности се препоръчва първо почистване на пясъка и нанасяне на грундиращ слой с Caparol-Tiefgrund TB или Colarol-Putzfestiger.

Строителни разтвори от групата Р IV: Основите от гипсова шпакловка или шпакловки от вида РІV се шлайфат и обезпрашават, след което се нанася грундиращо покритие от Caparol-Haftgrund.

Гипсфазер: Основата се шлифова и заглажда. Върху гладката повърхност се нанася грундиращ, запечатващ слой – CapaSol. За заздравявавне на основата се препоръчва грундиране с Caparol-Tiefgrund TB или Caparol-Putzfestiger. Върху нормално попиваща повърхност се препоръчва грундиране с Caparol-Haftgrund.

Гипсокартон: Основата трява предварително да бъде изгладена и обезпрашена. Върху гладката повърхност се нанася грундиращ слой от CapaSol Tiefgrund LF, Acryl Hidrosol или Haftgrund. За заздравяване на основата може да се положи първо грундиращо покритие от Caparol Tiefgrund TB или Caparol Putzfestiger. Върху нормално попиващи основи се нанася грундиращ слой от Caparol Haftgrund.  За основа от гипскартон с покритие от стари вододисперсионни продукти, тонирани в цвят се препоръчва първи грундиращ слой от Caparo AquaSperrgrund. 

Бетон: Преди полагането на грунд основата трябва да бъде почистена с четка или водна струя, след изсъхването може да се положи първо грундиращо покритие от дълбокопроникващ грунд Caparol Tiefgrund TB или Colarol Putzfestiger. Върху нормално попиващи основи се нанася грунд Caparol Haftrund.

Здрави и стари основи: Върху матови, слабо попиващи основи Arte Twin може да се нанася директно, без грундиращ слой. Върху гланцови повърхности и повърхности, покрити с лак, се препоръчва матиране и грундиране с Caparol-Haftgrund

Основи с корумпирани стари покрития: Върху нездрави покрития от лак, дисперсионни бои или мазилки на база синтетични смоли, първо трябва да се отстранят нездравите участъци и да се почисти основата. Върху силно порьозни повърхности се грундира с Caparol Acryl-Hydrosol или CapaSol. Корумпирани минерални покрития – първо ръчно се отстраняват парчетата от корумпираната мазилка, след което се нанася грундиращо покритие от Caparol-Tiefgrund TB или Caparol-Putzfestiger.

Бои съдържащи туткал: Основата се измива. Поага се грундиращ слой от Caparol-Tiefgrund TB или Caparol-Putzfestiger

Основи, покрити с тапети и тапети с дървесни частици: Релефни тапети от хартия или друг вид тапети: задължително се почистват, остатъците от лепило или хартия трябва да се махнат, след което основата се грундира с Caparol-Tiefgrund TB или Colarol-Putzfestiger.

Повърхности с наслоявания от никотин, петна от вода, сажди или с други замърсявания: Никотиновите петна, както и петната от вода или сажди, да се измият предварително с вода или домакински почистващи препарати. След изсъхване на основата, почистете с четка. Като грундиращ слой се препоръчва Caparol AquaSperrgrund.

За основи от дърво или производни на дървото повърхности: Основата се грундира с Capacryl Holz-IsoGrund. Върху основи покрити с продукти, съдържащи меламинови вещества се препоръчва Capacryl-Haftprimer.

Дефекти: Върху основи с леки дефекти, грапавини или малки фуги се препоръчва преди грундиране да се направи фина шпаклвка с Caparol-Akkordspachtel, след което да се грундира според направените по-горе разяснения.

Внимание: При употребата на Сaparol-Tiefgrund TB във вътрешни пространства да се осигури добра вентилация, тъй като продуктът съдържа активни разтворители. В помещения, с недобра вентилация да се полага Colarol-Putzfestiger.

Нанасяне

Компонентите на системата Arte Twin са разработени така, че да се полагат заедно и по отделно в зависимост от търсения ефект. Компонентите се нанасят със специален инструмент /Arte Twin Speczialkelle/. Arte Twin Basic и Arte Twin Effect съдържат пигменти с брилянтен отблясък, разработени по специална рецепта, така че не се смесват помежду си, което гарантира постигането на специфичния ефект. Capadecor ArteTwin е система, защитена с патент (Nr. EP 024253452). Преди полагането на Arte Twin основа трябва да бъде почистена, суха, грундирана. За получаването на допълнителен ефект препоръчваме грундиращия продукт да се тонира в желания цвят. За текстурна визия на крайния декоративен ефект се препоръчва грундиране с Caparol Putzgrund. За крайна гладка визия грундираната основа се обработва с един слой интериорна боя IndekoPlus.

ArteTwin не може да се полага директно върху основи, обработени с продукти на силикатна основа.

Първа стъпка: След подготовка на основата се нанася един слой Indeko-plus с помощта на подходяща четка

Втора стъпка: Материалите се полагат в една и съща последователност един до друг върху Arte Twin шпакла. При полагането върху основата материалите се смесват последством движението на шпакларя и създават ефектното покритие. Нанесете материала на петна в различно направление.

Съединете петната до пълното покриване на стената, като се стараете да не смесвате материалите. С движения в различни посоки уплътнете материала до желаната гладкост. За допълнителен ефект, след изсъхването на първия слой, може да се положи втори слой само с ArteTwin Effect Gold или Silber върху цялата повърхност или на отделни места.

Разход 

ArteTwin Basic: ок. 250–350 ml/m2. Нанасяне на завършващ слой ArteTwin Effect : разходът е приблизително 50 - 150 ml/m2

Точният разход се определя при пробно нанасяне върху конкретната повърхност.

Условия на полагане

Минимална температура на въздуха и основата+5 °C.

Изсъхване

При температура + 20°C и 65% влажност на въздуха. Продуктът изсъхва за 6 часа. При по-ниска температура и влажност на въздуха над 65% времето за изсъхване се удължава.

При нанасяне на повече от 1 слой, в зависимост от атмосферните условия, да се изчака преди нанасянето на втория слой до 12 часа.

Инструменти 

ArteTwin Spezialkelle

Специален шпаклар за нанасяне на Arte Twin със заоблени ръбове и пластмасов гриф от мек еластичен материал.

Почистване на инструментите

С вода и при необходимост миещи препарати.

Бележка

В зависимост от обема и начина на полагане могат да се получат от силно да слабо структурирани повърхности. Напълно гладки основи с ArteTwin са невъзможни. За да се получи по-гладка основа и да се подобри почистващата способност, може да се нанесе един слой неразреден Deko-Lasur като шпакловка със същия инструмент.