Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Инструменти

За икономично и рационално нанасяне използвайте шпакла от неръждаема стомана с две пластини (виж снимките горе). Преди работа изгладете ръбовете и с водна шкурка с зърнометрия 400-600.

Почистване на инструментите

Веднага след работа инструментите да се почистят с вода.

Почистване и поддържане

Повърхности, покрити със StuccoDecor DI LUCE, могат веднага след зацапване да се почистят с помощта на вода и кърпа. За да се увеличи възможността за почистване, се препоръчва обработка с Disboxan 450 с помощта на мека кърпа и разреден 1:9 с вода. При което цветът на стената ще стане по-интензивен. При работа с Disboxan 450 да се осигури проветрение на помещението.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Да се съхранява на недостъпни за деца места. Носете защита на дихателните пътища по време на шлайфане или полиране. Да се използва само на открито или в помещения с добра вентилация. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. При контакт с очите или кожата, измийте веднага с вода. Да не се изхвърля в канализацията. Да не се разлива в околната среда. Допълнителни указания: вижте информационния лист за безопасност на продукта. Съдържа: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, 2-метил-2H-изотиазол-3-он.

Депониране

Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в пункт за събиране на стари бои/лакове, сухите остатъци от материала като строителни отпадъци, общински или битови отпадъци.

Състав

Полиакрилат / винил ацетат, минерални пълнители, вода, добавки, консерванти (метил / бензизотиазолинон).