Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сертификати

  • AgBB, при съвместно прилагане с StuccoDecor DI LUCE

Инструкции за почистване и поддържане на повърхности

StuccoDecor Wachsdispersion не осигурява защита при пряк контакт с вода, мазнини, киселини, катран, кофеин или вещества, съдържащи пигменти. Лекото замърсяване може да се елиминира с гореща вода и с почистващи препарати (с неутрален РН).

Съвети за безопасност (валидни при дата на публикуване)

Неговата течност и изпарения са запалими. Силно дразнещо за очите. С дълготрайни токсични ефекти върху водните организми. Повтарящата се експозиция може да накара кожата да изсъхне или да се напука. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се пази от огън / нажежени предмети. - Забранено е пушенето. Да не се вдишват парите / аерозолите на продукта. Избягвайте контакт с очите, кожата и облеклото. Да се използва само на открити пространства или в добре проветрени помещения. Избягвайте разливане в околната среда. В случай на лечение: Изплакнете устата.

Депониране

Само празна опаковка може да бъде рециклирана. Течният скрап се изхвърля като бои на водна основа, сух скрап от материали като сухи бои или битови отпадъци

Съдържание

Вода, алифатни добавки.