Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сертификати

Изпитване на устойчивост на дезинфектанти:
- Устойчив на дезинфекция с разтвори на водна основа.

Съвети за безопасност (валидни при дата на публикуване)

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се използва само в добре проветрени помещения. Да не се яде, пие или пуши по време на употреба на продукта. При контакт с очите или кожата незабавно да се изплакне с вода. Да не се изпуска в канализацията. Избягвайте разпръскване в околната среда. Почистете инструментите веднага след употреба със сапун и вода. Не вдишвайте изпаренията. Вижте специалните инструкции / информационния лист за безопасност.

Отпадък: Само празни опаковки се рециклират. Течният скрап се изхвърля в събирателен пункт за стари бои / лакове, сух скрап като строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване като общински или домашни отпадъци.

Гранична стойност за съдържанието на ЛОС

Кат. A/a: 200 g/l (2010). Този продукт съдържа ˃50 g/l COV

Продуктов код

M-DF02

Композиция

Дисперсия на акрилна смола, минерални пълнители, вода, филмообразуващ агент, добавки, консерванти (метилбензизотиазолинон).