Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основите трябва да са здрави, чисти, без наличието на разделящи субстанции и да отговарят на изискванията на VOB Част C, DIN 18363, абзац 3.

Подготовка на основата

НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ ЗДРАВИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ 

Финишни покрития на базата на силиконови смоли, силикати, синтетични смоли/ Силикатни, силиконови, варо-циментови ( група PII) мазилки: Старите здрави слоеве мазилка се почистват по подходящ метод. За максимално почистване се препоръчва почистване с водоструйка при макс. температура 60 °C и налягане макс. 60 bar. След почистването основата трябва добре да изсъхне. Според типа на основата, ако е необходимо се нанася грундиращ продукт с четка.

Мазилки от строителни разтвори групи PII и PIII или Силикатни мазилки: Новите мазилки  трябва да се оставят добре да изсъхнат – около 2 седмици при температура 20°C и 65% относителна влажност на въздуха. При по-ниска температура и по-висока влажност, както и при  неблагоприятни атмосферни условия (дъжд и ветрове), времето за съхнене на основата се удължава. За мазилки от строителни разтвори РІІ и РІІІ е препоръчително с цел избягване на възможни изцветявания (поради съдържанието на вар) или алкализиране, основите предвариетлно да се обработят с CapaGrund Universal.

Стари покрития: Нездравите стари покрития трябва да се отстранят напълно или ако е възмoжно реновиране, то трябва да е приключило преди нанасянето на финишния слой. Върху груби и силно порьозни, песъчливи и силно абсорбиращи основи – грундиране с OptiGrund E.L.F или CapaSol. Върху здави песъчливи основи – грундиране с Dupa-grund, върху топлоизолационни системи с полистирен се препоръчва грундиране с AmphiSilanPutzfestiger. 

Основи от газобетон със стари здрави финшни покрития: Здравите основи от газобетон трябва да се почистят и грундират с един слой CapaGrund Universal. Основите от газобетон със стари здрави покрития се препоръчва да се обработват с продукти от серията Disbon. 

Бетон: Основи от бетон, силно замърсени и подложени на високи натоварвания, предварително прябва да се почистят много добре по подходящ метод (водоструйка или механично според изискванията). Слабо абсорибащите гладки бетонни повърхонсти се грундират предварително с CapaGrund Universal. Грубите порьозни, ронливи и силно попиващи бетонни основи се грундират предваритeлно с OptiGrund E.L.F. или CapaSol. Слабо попиващите повърхности трябва да се обработят с Dupa-grund. 

Цименто-фазер: Поради високата алкалност на основата, за да се избгне евентуално изцветяване се препоръчва нанасяне на грундиращ слой Disbon 481 EP-Uniprimer. 

Тухлена зидария: За обработка са подходящи само „мразоустойчиви” и тухли без вложени частици. Лицевата зидария трябва да бъде със здрави, сухи и добре попълнени фуги, без изсолявания. Грундиране с един слой Dupa-grund. В случай, че на междинния слой се появят кафяви петна, за финишно покритие трябва да се използват продукти, несъдържащи вода - Duparol. 

Покрития от стари товароспособни дисперсионни бои и бои на силиконова основа: Замърсени, кредирали стари слоеве боя, трябва предварително да се почистят с водоструйка или друг подходящ метод според изискванията в страната, грундиране с CapaGrund Universal. Методите на почистване, които могат да се приложат са (измиване, маханично изтриване, почистване с въздух) грундиране с Dupa-grund, при реновиране на основа от топлоизолацинни системи с полистирен - AmphiSilan-Putzfestiger. 

Стари здрави покрития от синтетични смоли или силиконови смоли: Старите здрави покрития се почистват по подходящ метод. При мокро почистване, задължително основата трябва добре да изсъхне преди последваща обраобтка. 

Нездрави минерални покрития: Наздравите стари покрития трябва напълно да се отстранят чрез прешлайфане, след което основата се почиства от праха. В зависимост от изискванията, основата може да се обработи с водоструйка, след което се оставя добре да изсъхне. Грундиращ слой  - Dupa-grund. 

Нездрави дисперсионни бои, силиконови бои, силиконови мазилки, полимерни мазилки: Отстранете повреденото покритие напълно по подходящ метод, съборазен със законовите изисквания. При мокро почистване (водоструйка) оставете основата добре да изсъхне след обработката. За гладки, слабо абсорбиращи и ронливи основи нанесете един слой CapaGrund Universal. В случай на силно попиващи много ронливи, песъчливи повърхности нанесете грундиращ слой Dupa-grund. 

Повърхности, силно замърсени от индустриални газове и сажди: Използвайте бои без съдържание на вода  - Duparol

Повърхности, засегнати от пукнатини от мазилки или бетон: Основата трябва да се обработи със система за реновиране срещу напуквания в зависимост от дълбочината и типа на пукнатините - PermaSilan или Cap-elast система. 

Повърхности от камък: Естествените камъни трябва да са здрави, сухи без петна от изцветявания или оксидиране. Камъни с ронлива повърхност е добре първо да бъдат обработени с естер на силициева киселина. Силно замърсените камъни трябва да се почистят с водоструйка с подходящо налягане според изискванията. В никакъв случай при нужда от реновиране да не се използва гипс, на открито е необходимо да се ползват подходящи материали, от серията Histolith. В случаите на наличие на капилярна влага, се препоръчва предвариетлно обработка с материали за защита.

Повърхности с проблеми свързани с капилярна влага: Преди обработката на повърхонстта е задължително да се реши проблема с капилярната влага. Препоръчитело е полагане на хоризонтална система за изолиране на капилярната влага в областта на цокъла на конструкцията – серия Histolith. 

Повърхности с петна от изсолявания: Натрупаните количества сухи соли трябва да се почистят по механичен път със сухо почистване. След което основата се грунидра с един слой Dupa-grund.

Внимание! в тези случаи е важно да се обърне внимание каква е причината за появата на петната, тъй като е възможно след почистването и обработката върху основата отново да се появят петна от изсоляване.

Дефекти: Малки дефекти се коригират с помощта на Caparol Fassaden-Feinspachtel за екстериорни повърхности. Големи повреди до 20 mm е препоръчително да се обработят с Histolith-Renovierspachtel, след което обработения участък се грундира. 

ИНТЕРИОРНИ ПОВЪРХНОСТИ 

Мазилки от строителни разтвори групи PII и PIII: Здрави, нормално попиващи мазилки се обработват без предварителна обработка. При порьозни, песъчливи, силно абсорбиращи повърхности се обработват предварително с OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. 

Гипсови мазилки от строителни разтвори PIV: Грундиране с Сaparol-Haftgrund. Гипсови мазилки – меки и със силно прахоотделяне след обезпрашаване да се грундират с Caparol-Tiefgrund TB. 

Гипсови панели: Върху силно попиващи панели – грундиране с OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB. За слабо попиващи, гладки основи, грундиращ слой Caparol-Haftgrund. 

Гипскартон: Шпаклованите снадки след прешлайфане се обезпрашават и грундират с Caparol-Tiefgrund TB. Грундиране пълноплощно с Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. При повърхности с петна от влага или от субстанции, които се разреждат във вода, препоръчителна е обработка с Caparol АquaSperrgrund. 

Бетон: Основата се почиства от възможни остатъци от прах или песъчинки, за нормално попиващи здрави и хомогенни основи; предварителна обработка не е необходима.   

Газобетон: Грундиране с Сapaplex, 1:3, разреден с вода. 

Зидария: Може да се обработва без предварително грундиране 

Стари здрави покрития: Матови, здрави, нормално попиващи покрития се обработват без предварителна подготовка. Основи с гланцови покрития от бои или лакове предварително се прешлайфат, след което се нанася един слой Caparol-Haftgrund. 

Нездрави покрития: Нездрави покрития от гланцови диспресионни бои, лакове, мазилки на база синтетични смоли се отстраняват напълно. Гладки, слабо попиващи повърхности се грундират с Caparol-Haftgrund. Грубите порести, силно абсорбиращи, песъчливи основи се грундират с един слой OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Нездрави покрития от минерални бои се премахват напълно по механичен път след което основата се грундира с Caparol-Tiefgrund TB. 

Туткалени бои: Измийте напълно боята след изсъхване, грундирайте основата с Caparol-Tiefgrund TB. 

Необработване повърхности от фазер, релефни тапети или тапети от хартия: Не е необходима предварителна обработка. 

Нездрави тапети: Премахнете напълно остатъците от тапети, основата се почиства много добре от остатъците от лепило. След като изсъхне, напълно се грундира с Caparol-Tiefgrund TB.

Повърхности, засегнати от мухъл и плесени: Заразената основа се почиства механично с четка. Нанесете върху изсъхналата основа един слой Capatox или FungiGrund. След като основата изсъхне, грундирайте според типа на основата с подходящ продукт. При силно засегнати повърхности препоръчваме финишното покритие да бъде от боя с фунгицидно действие Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W. 

Повърхности с петна от никотин, мазнини, влага, сажди: Петната от никотин, мазнини и сажди трябва да се отстранят предварително по механичен път, ако е необхдимо ползвайте домакински препарати за обезмасляване и др. След мокрото почистване оставете основата да изсъхне напълно. При петна от влага изчеткайте на сухо добре основата. Грундиране с Caparol AquaSperrgrund. Върху силно засегнати от петна основи препоръчваме финишното покритие да се изгради от изолиращата боя Aqua-inn N1. 

Дърво и дървесни частици: За обработка на основи от дърво и дървесни частици препоръчваме серията продукти за дърво -Capacryl Acryl или Capacryl PU- лакове за дърво и метал. 

Малки дефекти: Всички малки дефекти по основата трябва да бъдат отстранени преди нанасянето на финишното покритие. За малки неравности ползвайте Caparol-Akkordspachtel файн или друг подходящ материал за Вашия казус продукт от групата Caparol Akkordspachtel.

Инструменти

Материалът може да се нанася с различни инструменти в зависимост от търсения краен ефект – четка за боядисване, четки за рисуване, гъби, кърпа и др. 

Изграждане на покритието

Препоръчително е да се нанесе един слой Sylitol-Minera, Sylitol-Compact, AmphiSilan-Compact, или MultiStructur Style (за интериорно приложение) за изграждане на желаната структура, предварително оцветени в желан цвят.В зависимост от желания краен ефект, системата може да бъде изградена на базата на други продукти.

Финишен слой за лазурното покритие, в зависимост от търсената визия нанесете от 1 до 3 слоя от лазурния продукт TopLasur NQG, предварително оцветен в желания цвят. Разреждане с макс. 20 % вода. Разреждането влияе върху транспарентността на покритието. Обработката е желателно да се прави върху цялата площ (от ръб до ръб), за да се избегнат следи от снадки. В зависимост от типа на декоративния ефект, може да се работи по метода „мокро в мокро” или да се изчаква изсъхването на първия слой. 

Разход

100-150 ml/m2/ слой 

Разходът е условен, зависи от структурата, попиващата способност на основата, метода на нанасяне. Точен разход се определя след пробно нанасяне на конкретната повърхност.

Съхнене и температура на работа

Минимална температура за работа :+8°C за основата и околната среда

Най-малко 12 часа за съхнене между отделните слоеве, в зависимост от условията, при които се работи (температура, относителна влажност). При висока влажност и ниски температури на работа времето за съхнене се удължава. При работа на закрито, осигурете приток на свеж въздух по време на работа и съхнене.