Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Почистване на инструментите

Инструментите се почистват веднага след употреба с вода или ако е нужно с домакински препарати. 

Бележка

Да не се работи на пряка слънчева светлина, мъгла, дъжд, силен вятър или други екстремни атмосферни условия. Желателно е при работа при външни условия фасадата да се защити с мрежа. 

Внимание! При работа във външни условия да се пази нанесеното покритие от замръзване. При работа с Сaparol-Tiefgrund TB на закрито да се вземе под внимание факта, че продуктът съдържа активни разтворители и има характерна силна миризма – задължително е осигуряването на добра вентилация и постоянен приток на чист въздух по време на работа. При помещения с по-високи изисквания може да се използва като заместител – AmphiSilan - Putzfestiger.За обработка на фасади в области с повишен риск от зараза с плесени, гъби и мухъл, препоръчваме да се използват специалните продукти: ThermoSan, Amphibolin-W или Duparol-W, съдържащи добавки с фунгицидно действие.

При много интензивни (тъмни наситени) цветове, термодинамичното натоварване върху основата се повишава в резултат на коефициента на светлоотражение на цвета. Матовите покрития в наситени тъмни цветове са застрашени и от поява на ефект на кадифето, в резултат на съдържанието на олово в тъмните цветове пигменти.Поправки върху цветни основи преди нанасянето на лазурното покритие не се допускат, тъй като те ще са видими и след обработката с финишното покритие. Ако основите от бетон са с няколко нюанса, финишното лазурно покритие няма да уеднакви крайната цветна визия на основата. В тези случаи е препоръчителна обработка с пигментиран грунд за постигане на желания цвят, след което се нанася финишното покритие.

Внимание! При нанасяне на всеки следващ слой, цветът се насища.

Съвместимост с други продукти: За гарантиран краен ефект при употреба на лазурното покритие TopLasur NQG материалът не бива де се смесва с други материали. 

Предпазни мерки: Всички околни повърхности, които няма да се обработват с продукта, трябва да са добре защитени и опаковани с подходящи средства. При попадане на „пръски” от материала върху повърхности, които не желаете да обработвате, измийте веднага с вода. Дизайнерски решения: 

При проектирани елементи като корнизи, первази, перголи и други, задължително трябва да се работи според технически изисквания, за да се избегне появата на цепнатини, резки или друго увреждане на покритието.

Съвети за безопасност

Пазете далеч от деца. При контакт с очите измийте веднага обилно с вода. Да не се допуска в канализацията, водоизточници и върху почвата.

Депониране

За рециклиране се предават само абсолютно празни опаковки. Течни остатъци от материала се изхвърлят на определените за това места от закона, като строителни отпадъци. Втвърдени остатъци от продукта се изхвърлят на определените за това места, като остатъци от водоразредими бои или като домашен отпадък.

Макс. допустими стойности за съдържание на ЛОС


Този продукт е категория (Kaт. A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс.  30 g/l ЛOC. 

Код на продукта – Бои и лакове


M-DF02