Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност (валидни към датата на публикуване)

Да се съхранява на недостъпни за деца места. При попадане в очите да се измие незабавно с вода. Да не се вдишват аерозолите. Не допускайте попадане във водоизточници или в почвата.

Депониране

Да се предават за рециклиране само празни опаковки. Течните останки да се третират като бои на водна основа. Твърдите остатъци – като битов отпадък.