Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност (валидни към датата на публикуване)

Да се съхранява на недостъпни за деца места. При попадане в очите да се измие незабавно с вода. При нанасяне с машина да не се вдишва. Да не се допуска попадане в канализацията, водоеми или в почвата. Допълнителна информация има в Листа за безопасност.

Депониране

Да се предават за рециклиране само празни опаковки. Течните останки да се третират като бои на водна основа. Твърдите остатъци – като битов отпадък.