Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикуване)


S2 Да се съхранява на недостъпни за деца места. По време на нанасяне и на съхнене да се осигури подходяща вентилация в помещението. S20/21 Забранена е консумацията на храни и напитки, както и пушенето по време на ползване на продукта. S26 при контакт с очите да се измият веднага с много вода и да се потърси лекарска помощ. S28 При контакт с кожата да се измие веднага с много вода. S29 Да не се изхвърля в канализацията. S61 Да се избягва изхвърляне в околната среда. Да се консултират специалните инструкции/листа за безопасност.
 

Отпадък


Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат като отпадъци от бои на водна основа, сухите отпадъци от материали като сухи бои или домакински отпадъци.
Данни за безопасност/ Идентифициране на опасностите и транспорт
Вижте листа за безопасност на продукта.


Състав


Водна дисперсия на стирен-акрилни кополимери, титаниев диоксид, силикати, калциев карбонат, вода, добавки, консерванти