Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Внимание! (Сигурност и безопасност)

Да се държи на недостъпно за деца място. При попадане в очите да се измие обилно с вода. Да не се допуска замърсяване на водата и почвата. 

Оползотворяване на отпадъците

За рециклиране да се дават само празни опаковки. Останки от продукта да се третират като строителен отпадък. 

Подробна информация

Виж Листа за безопасност

Техническа информация

Тъй като случаите в практиката са твърде многообразни, настоящата техническа информация не може да опише всички възможности. Ако Вашият казус не е описан, молим да се свържете с нашите представители на място за техническа консултация.