Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основата трябва да бъде суха, чиста, без наличието на разделящи субстанции или замърсители, товароспособна, съгласно изскванията на на VOB, част C, DIN 18363, абзац 3.

Подготовка на основата

Мазилки от строителни разтвори групи PII и  PIII: Новите мазилки, трябва да се оставят да изсъхнат добре, минимум 2 седмици при температура на въздуха около 20 °C и относителна влажност около 65 %. При неблагоприятни климатични условия, например силен вятър или дъжд е желателно да се остави основата да съхне по-дълго. 

Стари мазилки: Всички нездрави участъци трябва да се поправят преди полагане на системата по подходящ начин и да се оставят добре да изсъхнат. Абсорбиращите мазилки трябва да се грундират с CapaSol LF или OptiGrund E.L.F. Силно песъчливи основи  следва да бъдат обработени с AmphiSilan- Putzfestiger. Гладките повърхности не се препоръчва да се обработват директно със системата, поради спецификата на боята. В тези случаи се препоръчва предварителна обработка на основата с Caparol Putzgrund  Всички замърсени стари мазилки следва да бъдат почистени по подходящ начин, напр. с водоструйка с макс. температура на водата макс. 60°C и налягане макс. 60 bar. 

Бетон: Бетонните повърхности трябва да се почистят от прах, циментово брашно или други разделящи субстанции чрез обработка с водоструйка съобразно нормативните изисквания. Силно абсорбиращите или с неравномерна абсорбция повърхности трябва да се обработят с OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Песъчливи повърхности следва да се обработят с Dupa-grund.

Товароспособни, здрави слоеве от стари мазилки на базата на изкуствени, силикатни и силиконови смоли: CapaGold има високи изисквания към състоянието на основата. Силно хигроскопичните и набъбващите от вода изкуствени мазилки не са подходящи за обработка със системата. Устойчивите на влага стари слоеве мазилки трябва да се почистят добре чрез водоструене с температура макс. 60°C и налягане макс. 60 bar, след което основите трябва да се оставят да изсъхат напълно. 

Товароспособни стари, здрави слоеве от дисперсионни, силикат-дисперсионни или силиконови покрития: Замърсените, кредирали стари слоеве трябва да се почистят по подходящ начин чрез водоструене или с друг метод според нормативните изисквания, след което почистената повърхносст тряба да изсъхне напълно преди последващото нанасяне на системата CapaGold. 

Нездрави или нетовароспособни покрития от стари минерални или дисперсионни бои: Старите минерални бои трябва да се отмият напълно. Основата трябва да се почисти добре чрез водоструене според нормативните разпоредби, след което да се обработи при необходимост с подходящ грундиращ продукт според типа и характеристиките на основата – за порести силно абсорбиращи повърхнoсти - OptiGrund E.L.F или CapaSol LF.

Топлоизолационни системи НОВИ: Топлоизолиращ материал: Експандиран полистирен Capatect “Далматина”160 (EPS). Армiровка: Capatect-Лепилна и шпакловъчна маса 190 пълноплощно с вложена в армиращия слой стъклофибърна мрежа Capatect-Gewebe 650. 

Защитен слой мазилка: Capatect Amphisilan или Thermosan NQG Fassadenputz K 20, K 30 или R 20, R 30. Грундиращ слой: GoldGrund нанесен с валяк (подробна информация в ТИ  814). 

Финишен слой: CapaGold се допуска да се нанесе върху площ не по-голяма от 20% от общата площ на топлоизолираната фасада. 

Топлоизолационни системи СТАРИ: (Необходимо условие: топлоизолационият материал да е експандиран полистирен - EPS). Шпакловката трябва да бъде от строителни разтвори P II/III, финишното покритие трябва да е товароспособна мазилка от изкуствени, силиконови или силикатни смоли. (справка подходящи основи – стари слоеве мазилки) Capatect-лепилна и шпакловъчна смес 190 пълнопплощно (ТИ -Nr.190). Защитен слой мазилка: Capatect Amphisilan или Thermosan NQG Fassadenputz K 20, K 30 или R 20, R 30. Грундиращ слой: GoldGrund нанесен с валяк (ТИ-Nr. 814). Финишен слой: CapaGold се допуска да се нанесе върху площ не по-голяма от 20% от общата площ на топлоизолираната фасада. 

Дефекти:

Екстериор: Малки дефекти по фасадни мазилки от надраскване се отстраняват с Сaparol Fassaden-Feinspachtel. Дефекти, по-големи от 20 mm (пукнатини) трябва да се запълнят с Histolith Renovierspachtel, необходимо е направените поправки да изсъхнат добре преди последваща обработка. Технически информации Nr. 710 и 1029. Абсорбиращите мазилки да се обработят с CapaSol LF или OptiGrund E.L.F. За много песъчливи и порьозни основи се препоръчва прешлайфане (ако е необходимо), почистване и обработка с AmphiSilan- Putzfestiger. При гладките повърхности, за да се избегне появата на „райета” от работата с валяк, предварително основата трябва да се обработи с Caparol Putzgrund за изграждане на текстурен слой, върху който да се полага системата CapaGold. 

Интериор: Дефекти (пукнатини) се запълват с Caparol-Füllspachtel P или се заглаждат с Akkordspachtel fein . Техническа информация Nr. 715 .Плесени и гъби:При наличието на плесени, гъбични мицели или водорасли на повърхността, която ще се обработва, първо органичното замърсяване трябва да се почисти механично (с вода и подходящи почистващи средства). Почистената повърхност трябва да се остави да изсъхне добре, след което препоръчваме да се обработи с Capatox или FungiGrund и отново да се остави да изсъхне.Петна от изсолявания:Изсоляванията трябва да се почистят на сухо по механичен път, след което основата трябва да се обработи с Dupa-grund. При липса на предварително почистване на петната от изсолявания съществува риск от превенция на свързването между последващия слой и основата или промяна на цвета на финишното покритие.

Изграждане на покритието

Материалът се разбърква добре преди и по време на употребата. CapaGold може да се нанася с четка, валяк или маламашка, в зависимост от типа на основата (нейната структура) и желаната крайна визия. При работа с валяк, трябва да се подбере инструмент със средна дължина на косъма (12-16 mm), като моделът трябва да не позволява натрупване на материал в краищата напр.: Rotanyl 18 за средно-груби структури. Rotanyl 11 за основи с фина текстура.

При работа с валяк, за да се избегне появата на „райета” от натрупани на едно място пигменти, е желателно да се работи върху по-груби структурни основи. За да се разпределят в една посока пигментите, е желателно CapaGold да се нанася в една посока.При гладки основи или фини структури се препоръчва материалът да се полага с инструменти, които позволяват свобода на движенията (четки, валяци, маламашки, шпатули) и др.

Междинен слой

Нанасете един плътен слой от цветния грунд - GoldGrund (TИ Nr. 814), при работа с валяк е желателно да се нанесе един разпределен равномерно (с хоризонтални и вертикални движения), след което покритието се структурира с нанасяне на втори слой като валяка се движи само в една посока.

Финишен слой

Върху грундирана основа се нанасят 2 слоя CapaGold – неразредена. За гладки повърхности препоръчваме да се работи с четка, маламашка или друг инструмент за декорации.

Разход

Около 150 - 200 ml/m2 за гладки повърхности.

Разходът зависи от структурата на основата и метода на полагане. Точен разход се определя след пробно нанасяне на конкретната повърхност.

Съхнене

При температура 20°C и 65% относителна влажност – повърхностно изсъхва, след 12 часа може да се нанася следващ слой. При по-ниска температура или по-висока влажност времето за изсъхване се увеличава.

Почистване на инструментите

С вода, веднага след употреба.