Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сертификати

RMI (Robert Murjahn Institut) Сертификат 2009/107-16

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

S2 Да се съхранява на недостъпни за деца места. S26 При контакт с очите изплакнете добре с вода. S23 Да не се вдишват изпаренията/аерозолите, образувани при пръскане. S29 Да не се изхвърля в канализацията. S61 Да не се излива в околната среда. Вижте специалните указания/листа за безопасност на продукта.

Депониране

Рециклират се само празни опаковки. Остатъците от материала се обезвреждат съгласно законните разпоредби като отпадъци от бои на водна основа, сухи остатъци от изсъхнали бои или като битови отпадъци. 

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За тези продукти (категория A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 30 g/l ЛОС.

Състав

Полиакрилна смола, цветен пигмент, силикати, калциев карбонат, вода, филмообразуващо вещество, добавки, консерванти.