Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Основите трябва да са носещи, чисти, сухи и без разделителни вещества.

Подготовка на основата

Технологията на подготовка на основата зависи от вида на основата и от строителния материал. Моля прочетете техническия лист на продукта Amphibolin.

Начин за нанасяне

Преди нанасяне, Capadecor Metallocryl EXTERIOR се разбърква енергично. Разбърква се периодично по време на нанасяне.

Capadecor Metallocryl EXTERIOR може да се нанася с четка или с мече. Следите от мече трябва отново да се изгладят, избягвайки се припокриване на слоеве. При нанасяне с мече се препоръчват мечета със средна дължина на косъма (от 12 –16 mm), които позволяват хомогенно нанасяне, без натрупвания на материал, като напр.:

  • Rotanyl 17 за средно до едро структурирани повърхности
  • Rotanyl 13 за леко структурирани повърхности

За получаване на хомогенно разнасяне на родийните пигменти, Capadecor Metallocryl EXTERIOR трябва да се нанася равномерно разпределена, след се разнася с мече в една посока.

При нанасяне на Capadecor Metallocryl EXTERIOR върху равни повърхности могат да се получат изключително атрактивни афекти, ако след нанасяне с мече повърхността се обработва и с кръстовидни движения с овална четка. 

Изграждане на слоеве

Нанася се междинен слой Amphibolin, оцветен в 3D цветове, съответстващи на цвета Capadecor Metallocryl EXTERIOR, който следва да се нанася (вижте технически лист №  Amphibolin). Да не се използват матови бои като междинен слой. Нанасят два крайни слоя Capadecor Metallocryl EXTERIOR.

Разход

Около 100 ml/m2 за слой при нанасяне върху леко структурирани повърхности; върху груби повърхности разходът нараства. Точният разход се определя само с проби.

Условия за обработка

+ 5°C температура на основата и на въздуха.

Време за съхнене

При + 20°C и 65 % относителна влажност на въздуха изсъхва на повърхността след 4-6 часа и може да се полага следващ слой. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха, времето за съхнене се удължава.

Важно

Capadecor Metallocryl EXTERIOR не се препоръчва за нанасяне върху хоризонтални повърхности, акумулиращи вода. Поради специалния състав на продукта, не се допуска смесването му с други материали. Когато продуктът се нанася върху фасади да се има предвид ВОБ, глава 3, DIN 18 363, ал. 3.1.10.

За избягване появата на видими следи от добавени участъци, трябва да се нанася с една ръка, мокро върху мокро. Продуктът Capadecor Metallocryl EXTERIOR съдържа специални активни вещества, осигуряващи защита на основата срещу водорасли и гъби.

Тези активни вещества подсигуряват дълготрайна защита, ограничена във времето от условията на обекта по отношение например на степента на замърсяване и съдържанието на влага на обекта.