Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. При контакт с очите или кожата веднага да се измие обилно с вода. Не вдишвайте парите, образувани по време на пулверизацията. Да не се изпуска в канализацията. Избягвайте разпръскване в околната среда. Допълнителна информация: вижте информационния лист за безопасност на продукта.

Извеждане от експлоатация

Само празни опаковки могат да бъдат рециклирани. Течен скрап се изхвърля в място за събиране на стари бои / лакове, сухи отпадъци от материали като строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване като общински или битови отпадъци. Гранична

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС 

Кат. A / A): 30 g / l (2010). Този продукт съдържа <1 g / l VOC.