Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Данни за безопасност 


Прилага се информацията на етикета и в настоящия информационен лист за безопасност.

Депониране

Изхвърлятс е само празни торби. Остатъците от втвърдените материали трябва да се изхвърлят в съответствие с EAK 170904 (смесени строителни и разрушаващи отпадъци).