Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност

Дразни очите, дихателната система и кожата.  Може да причини сенсибилизация при контакт с кожата.  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.  Не вдишвайте прах. Да се избягва контакт с кожата и очите.  При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се консултира с лекар.  В случай на контакт с кожата, веднага да се измие обилно със сапун и вода. Да се носят подходящи ръкавици.  При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ и покажете контейнера или етикета.

Депониране

Рециклира се само празната торба (без прах). Остатъците от втвърден материал се изхвърлят като отпадъци за строителство или разрушаване.