Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Indicaţii de pericol/ Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Conține: ciment alb, var hidratat.
R36/37/38 Iritant pentru ochi, căile respiratorii și piele. R43 Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea. S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S22 A nu inspira praful. S24/25 A se evita contactul cu pielea și cu ochii. S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medi-cul. S28 La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă și săpun. S37 A se purta mănuși de protecție corespunzătoare. S46 În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta am-balajul (recipientul) sau eticheta.

Dezafectare

Se reciclează numai sacul gol (fără praf). Resturile de material întărit se evacuează ca deşeuri de construcţie sau demolare.

Date de securitate/ Identificarea pericolelor şi transport

Vezi fişa cu date de securitate a produsului.

Giscode:

ZP1

Suport tehnic

0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro

Съвети за безопасност

Дразни очите, дихателната система и кожата.  Може да причини сенсибилизация при контакт с кожата.  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.  Не вдишвайте прах. Да се избягва контакт с кожата и очите.  При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се консултира с лекар.  В случай на контакт с кожата, веднага да се измие обилно със сапун и вода. Да се носят подходящи ръкавици.  При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ и покажете контейнера или етикета.

Депониране

Рециклира се само празната торба (без прах). Остатъците от втвърден материал се изхвърлят като отпадъци за строителство или разрушаване.