Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Указания за опасност / Съвети за безопасност

 Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.  Да се съхранява на място, недостъпно за деца. При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.  В случай на контакт с кожата, веднага да се измие обилно със сапун и вода. Да не се изпуска в канализацията. Избягвайте разпръскване в околната среда. При поглъщане незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета. Нанесете само с улука.

Извеждане от експлоатация

Само празни опаковки се рециклират. Течният скрап се изхвърля като бои на водна основа, сухи отпадъци от материали като сухи бои или битови отпадъци (EAK 080112) съгласно законовите разпоредби.