Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Дразни дихателните пътища и кожата. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да не се вдишва праха. Да се избягва контакт с очите и кожата. При контакт с очите да се измият веднага с много вода и да се потърси веднага лекарска помощ. При контакт с кожата да се измие веднага с много вода и сапун. Да се носят подходящи защитни очила/защитна маска и защитни ръкавици. При поглъщане да се потърси лекарска помощ и да се окаже опаковката или етикета.

Продукт, за който се препоръчва да бъде нанасян само от специалисти!

Депониране

Продуктът се обезврежда в пунктове за събиране на проблемни материали или в пунктове за изгаряне на специални отпадъци. Да не се обезврежда на едно място с битовите отпадъци. Да не се излива във водите, канализацията или почвата.

Състав

Дисперсия на базата на акрилни смоли. Дисперсия на базата на поливинил-ацетатна смола, титаниев диоксид, калциев карбонат, вода, филмообразуващи и филмосъхраняващи  материали, добавки.