Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Внимание! (Сигурност и безопасност)

Да се пази далече от деца. При употреба на шлифовъчно устройство да се използва противопрахов филтър P2. По време на нанасянето и съхненето на грунда да се осигури добра вентилация. Да се избягва яденето, пиенето или пушенето при употребата на грунда. В случай на контакт с очите или кожата, да се изплакнат веднага обилно с вода. Да не се изсипва остатък от съдържанието в канализацията, водоизточниците или почвата. Почистването на работните инструменти веднага след употребата им да се извършва с вода и сапун. За допълнителна информация, моля погледнете Листa за безопасност на продукта, издаден от производителя.

Оползотворяване на отпадъците

За рециклиране да се предават само празни опаковки. Течното съдържание от продукта да се изхвърля като течни бои на определените за това места. Засъхналите остатъци от продукта да се изхвърлят, както и остатъци от стари вододисперсионни бои или като битови отпадъци.

Пределна стойност на ЕС за съдържание на летливи органични съединения (ЛОС/VOC)

Този продукт (Kat. A/c): 40 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 25 g/l ЛОС (VOC).

Продуктов код – Бои и лакове

M-GP01

Съдържание

Калиево водно стъкло, акрилна дисперсия, вода, консерванти.

Техническо съдействие

Тъй като е невъзможно в настоящата техническа информация да се опишат всички възможни случаи на основи и специфичните им изисквания, за допълнителна информация се обръщайте към специалистите от техническия отдел на Caparol. Те имат готовност с удоволствие да отговорят на вашите въпроси обективно и детайлно.