Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за сигурност (валидни при дата на публикуване)

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се използва само на открито или в добре проветрени помещения. Да не се яде, пие или пуши по време на употреба на продукта. При контакт с очите или кожата незабавно да се изплакне с вода. Да не се изпуска в канализацията. Избягвайте разпръскване в околната среда. Инструментите трябва да се почистват веднага след употреба с вода и сапун. Да не се вдишва парата или спрея. Използвайте комбиниран филтър A2 / P2 за защита на дихателните пътища. Допълнителна информация: виж информационния лист за безопасност.

Отпадък

Само празни опаковки могат да бъдат рециклирани. Другите опаковки да се изхвърлят само на специализираните за това места.

Гранична стойност за съдържанието на ЛОС

Кат.. A/a: 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс.< 1 g/l COV.

Продуктов код

M-GP01

Съдържание

Полиакрилова смола, титанов диоксид, калциев карбонат, силикати, вода, добавки, консерванти (метил / ензизотиазолин).