Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за сигурност (валидни при дата на публикуване)

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се използва само в добре проветрени помещения. Да не се яде, пие или пуши по време на употреба на продукта. При контакт с очите или кожата незабавно да се изплакне с вода. Да не се изпуска в канализацията. Избягвайте разпръскване в околната среда. Инструментите трябва да се почистват веднага след употреба с вода и сапун. Да не се вдишва парата или спрея. Използвайте комбиниран филтър A2 / P2.

Отпадък

Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в съответствие със законните разпоредби като отпадъци от бои на водна основа, сухите отпадъци от материали като сухи бои или домакински отпадъци. 

Гранична стойност за съдържанието на ЛОС

Кат. A/g: 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 25 g/l ЛОС.

Продуктов код

M-GP01

Състав

Дисперсия на полиакрилна смола, титанов диоксид, калциев карбонат, силикати, вода, алифатни (<2%), добавки, консерванти (метилизотиазолинон, бензизотиазолин).