Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сертификати

Продуктът е тестван в институт Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) и е получил знак за качество TÜV "тестван за вредни вещества".

Мерки за сигурност (валидни при дата на публикуване)

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се използва само на открито или в добре проветрени помещения. Да не се яде, пие или пуши по време на употреба на продукта. При контакт с очите или кожата незабавно да се изплакне с вода. Да не се изхвърля в канализацията или в природата. Почиствайте инструментите веднага след употреба със сапун и вода. Не вдишвайте спрея. Използвайте комбиниран филтър A2/ P2. Продуктът е силно алкален. Така че предпазвайте кожата и очите си от пръски.

Отпадък

Само празни опаковки могат да бъдат рециклирани. Течният отпадък се изхвърля в събирателен пункт за стари бои / лакове.

Гранична стойност за съдържанието на ЛОС

Кат. A/a: 30 g/l (2010). Продукта съдържа макс < 1g/l COV.

Продуктов код

BSW10/ M-GP01 

Съдържание

Полиакрилова смола, титанов диоксид, калциев карбонат, силикати, вода, калиев силикат, добавки.