Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сертифициране

Sylitol-Minera, дифузия на водни пари и водопропускливост

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

S2 Да се съхранява на недостъпни за деца места. При шлайфане да се използват филтри за прах P2. Да се използва само в помещения с добра вентилация. S20/21 Забранява се консумацията на храни и напитки и пушенето по време на ползване на продукта. S26/28 При контакт с очите или кожата да се измият веднага с много вода. S29 Да не се изхвърля в канализацията. S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Инструментите се измиват с вода и сапун веднага след ползване. S23 Да не се вдишват изпарения/аерозоли, образувани при пръскане. Използвайте въздушен филтър A2/P2. Допълнителна показания: прочетете информационния лист за безопасност на продукта.

Обезвреждане

Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в събирателен пункт за стари бои/лакове, сухите остатъци като строителни отпадъци, като  общински или битови отпадъци.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (кат. A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 10 g/l ЛОС.

Код продукт бои и лакове

M-SK01

Състав

Калиев силикат, дисперсия на  базата на акрилна смола, минерални пълнители и пигменти,  вода, добавки.