Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основите трябва да са чисти, сухи, здрави и без наличието на разделящи субстанции. Според наредбата за строителни услуги VOB, част C, DIN 18363, aл. 3.

Разреждане

Ако е наложително, да се разрежда само с Caparol AF разредител.

Нанасяне на покритието

Нанасянето се осъществява според абсорбиращата способност на основата – еднократно или двукратно до пълното й насищане. На слабо или неравномерно абсорбиращи повърхности да се нанася разреден с макс. 10% Caparol AF-разредител. Грундиращият продукт не бива да образува гланцов филм. Грундираните с AmphiSilan Putzfestiger повърхности трябва да се оставят да изсъхнат много добре преди да бъдат обработени с други декоративни техники (при температура +20 °C най-малко 12 часа; при по-ниски температури в противен случай съответства и по-дълго време на съхнене – няколко дни).

Разход

В зависимост от абсорбиращата способност и състоянието на основата разходът е приблизително 150 – 300 ml/m². Точният разход може да се установи след пробно нанасяне на конкретната повърхност.

Условия за полагане

Ниска температурна граница при нанасянето и съхненето. Полагането може да се осъществява и при условия на студ, само ако основата е суха и не е заледена.

Време за съхнене

При температура +20 °C и относителна влажност на въздуха 65 % най-рано 12 часа след полагане. При по-ниски температури на помещението или стените и по-висока влажност времето за съхнене се удължава.

Подходящи инструменти

AmphiSilan Putzfestiger може да се нанася с четки, като преди употреба трябва да бъде добре разбъркан. Да не се използват пръскащи устройства, работещи под налягане, защото може да образува експлозивни смеси. Възможно е и използване на машина за безвъздушно полагане при следните параметри:

Безвъздушно полагане:

  • Ъгъл на пръскане: 60°;
  • Дюза: 0,029″;
  • Налягане: 50-60 bar.

Оборудването се почиства с бял спирт.