Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Внимание! (Сигурност и безопасност)


Запалима течност и пари. Може да бъде фатален при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. Води до увреждане на нероденото дете. Вреден за водните организми. Пазете от горещи повърхности и пряко въздействие на слънчеви лъчи. Пазете от искри и открит пламък. Не пушете при работа с продукта. Използвайте на открито или в добре проветриво място. Използвайте защитни ръкавици / защитно облекло и очила. При необходимост се свържете с лекър и покажете етикета.

Съдържа: декан, 2,2,4,6,6-пентаметилхептан, алкани, С9-12-изо-, 1-изопропил-2,2диметилтриметилен диизобутират

Обезвреждане

За рециклиране да се предават само празни опаковки. Течното съдържание от продукта да се изхвърля като течни бои на определените за това места. Засъхналите остатъци от продукта да се изхвърлят както остатъци от стари вододисперсионни бои или като домашни отпадъци

Пределна стойност на ЕС за съдържание на летливи органични съединения (ЛОС/VOC)

Гранична стойност в ЕС за съдържанието на ЛОС в този продукт (кат. A / h): 750 g / l (2010). Този продукт съдържа макс. <650 g / l ЛОС.