Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Внимание! (Сигурност и безопасност)

Да се пази далече от деца. При употреба на шлифовъчно устройство да се използва противопрахов филтър P2. По време на нанасянето и съхненето на грунда да се осигури добра вентилация. Да се избягва яденето, пиенето или пушенето при употребата на грунда. В случай на контакт с очите или кожата, да се изплакнат веднага обилно с вода. Да не се изсипва съдържание от продукта в канализацията, водоизточниците или почвата. Използваните инструменти да се почистват веднага след употреба с вода и сапун. За допълнителна информация, моля погледнете Листа за безопасност на продукта, издаден от производителя.

Оползотворяване на отпадъците

За рециклиране да се предават само празни опаковки. Течното съдържание от продукта да се изхвърля като течни бои на определените за това места. Засъхналите остатъци от продукта да се изхвърлят както остатъци от стари вододисперсионни бои или като домашни отпадъци.

Пределна стойност на ЕС за съдържание на летливи органични съединения (ЛОС/VOC)

Този продукт (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 5 g/l ЛОС (VOC).

Продуктов код - Бои и лакове

M-GF01

Съдържание

Поливинилацетатна дисперсия, вода, помощно средство за образуване на гланцов филм, добавки, консерванти.

Техническо съдействие

Тъй като е невъзможно в настоящата техническа информация да се опишат всички възможни случаи на основи и специфичните им изисквания, за допълнителна информация се обръщайте към специалистите от техническия отдел на Caparol. Те имат готовност с удоволствие да отговорят на вашите въпроси обективно и детайлно.