Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Внимание! (Сигурност и безопасност) 

Може да предизвика алергична кожна реакция. Ако трябва да посетите лекар, вземете етикета на продукта с вас. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Избягвайте контакт с очите, кожата или дрехите. Носете предпазни ръкавици / защита за очите. Ако попадне на кожата измийте обилно с вода и сапун. Съдържа: 1,2-бензизотиазол-3 (2Н) -он, 2-Метил-2Н-изотиазол-3-он

Оползотворяване на отпадъците

Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в  съответствие със законните разпоредби, като отпадъци от бои на водна основа. Сухите отпадъци от материали - като сухи бои или домакински отпадъци.

Пределна стойност на ЕС за съдържание на летливи органични съединения (ЛОС/VOC)

За този продукт (Kat. A/а):  макс. 30 g/l (2010). Този продукт съдържа 1 g/l VOC

Съдържание

Акрилна смола, вода, добавки, консерванти.

Техническо съдействие

Тъй като е невъзможно в настоящата техническа информация да се опишат всички възможни случаи на основи и специфичните им изисквания, за допълнителна информация се обръщайте към специалистите от техническия отдел на Caparol. Те имат готовност с удоволствие да отговорят на вашите въпроси обективно и детайлно.