Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Sylitol® RapidGrund 111 e предназначен е за грундиране на силно абсорбиращи, минерални и структурни основи. Заздравява и уеднаквява абсорбиращата способност на основата и може да се използва като разредител на Sylitol- екстериорни и интериорни бои, и Capatect-SI-екстериорен краен слой. Не е подходящ за чисто силикатни бои. За Sylitol-NQG, моля използвайте Sylitol-NQG Konzentrat.

Характеристики 

  • Водоразредим
  • Висока проникваща способност
  • Без активни разтворители
  • Концентриран

Материална основа

Калиево водно стъкло с органични стабилизатори според DIN 18363, aл. 2.4.1.

Опаковка

2,5 l, 10 l

Условия за съхранение

Да се съхранява на хладно, но да се пази от замръзване. Отворената опаковка да се държи добре затворена след употреба. Материалът да се съхранява само в пластмасови съдове. Годен за съхранение приблизително 12 месеца.

Технически данни

Плътност: прибл. 1,1 g/cm3.

Съвместимост съгласно техническата спецификация №. 606 / Области на приложение

 Вътершни 1

Вътершни 2

Вътрешни 3

Външни 1

Външни 2

+

+

+

+

+

(-) не е подходящо / (O)  условно приложимо / (+) приложимо