Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Внимание! (Сигурност и безопасност)

Да се пази далече от деца. При употреба на шлифовъчно устройство да се използва противопрахов филтър P2. По време на нанасянето и съхненето на грунда да се осигури добра вентилация. Да се избягва яденето, пиенето или пушенето при употребата на грунда. В случай на контакт с очите или кожата, да се изплакнат веднага обилно с вода. Да не се изсипва съдържание от продукта в канализацията, водоизточниците или почвата. Грундът е силно алкален, затова при работа с пръскащи устройства да се пазят очите и кожата от капчиците, които се разнасят във въздуха. Покрийте всички зони, които няма да обработвате с продукта. При попадане на материал върху лакирани повърхности, метал, стъкло и др. да се измият веднага с вода. За допълнителна информация, моля погледнете Листа за безопасност на продукта, издаден от производителя.

Оползотворяване на отпадъците

За рециклиране да се предават само празни опаковки. Течното съдържание от продукта да се изхвърля като течни бои на определените за това места. Засъхналите остатъци от продукта да се изхвърлят както остатъци от стари вододисперсионни бои или като домашни отпадъци.

Пределна стойност на ЕС за съдържание на летливи органични съединения (ЛОС/VOC)

Този продукт (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. < 1 g/l ЛОС (VOC)

Продуктов код – Бои и лакове

M-SK01

Съдържание

Калиево водно стъкло, акрилна дисперсия, вода, консерванти.

Допълнителна информация

Вижте информационния лист за безопасност.

Техническо съдействие

Тъй като е невъзможно в настоящата техническа информация да се опишат всички възможни случаи на основи и специфичните им изисквания, за допълнителна информация се обръщайте към специалистите от Caparol. Те имат готовност с удоволствие да отговорят на вашите въпроси обективно и детайлно.