Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

 

Препоръки за безопасност

Запалим. Опасност от увреждане при контакт с очите. Вреден за водните организми, може да има дълготрайни вредни ефекти при изливане във водите.Да се съхранява на недостъпни за деца места. Съдовете се съхраняват добре затворени, на прохладни и проветряеми места. Да не се вдишват изпарения/аерозоли. При контакт с очите да се измият веднага с много вода и да се потърси лекарска помощ. Да не се изхвърля в канализацията, водите или почвата. Да се носят защитни очила. При инцидент или общо влошено състояние се свържете веднага с лекар (ако е възможно покажете етикета).Да се използва само в помещения с добра вентилация.
Разреденият с вода материал не е запалим и не представлява сериозна опасност; при контакт с очите разтворът дразни очите.

Отпадък

Рециклират се само празни опаковки. Съдовете с остатъци от материала могат да се изхвърлят в пункт за събиране на стари лакове.

Състав

Екологична рецепта, с намалено съдържание на замърсяващи вещества, с основа водна дисперсия от стирен-акрилни съполимери, с пълнители, пигменти, добавки, консерванти. 

 

Техническа информация

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и 
техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническо лице на Caparol или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.