Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сертификати

Сертификат от инститита за строителна физика в Щутгард, за отлична пропускливост на водни пари и абсорбция на вода.

Съвети за безопасност (валидни при дата на публикуване)

Запалими течности и аерозоли. Може да бъде смъртоносен при поглъщане. Многократният контакт с кожата може да причини сухота. Защитете от източници на топлина / искри / пламъци. Забранено е пушенето, докато се работи с продукта. Да се избягва вдишването на пари / аерозоли на продукта. Избягвайте случайно разливане в околната среда. Използвайте лични предпазни средства. Измийте кожата с много сапун и вода при контакт. Да се съхранява в плътно затворени контейнери на добре проветриво място..

Отпадък

Само празни опаковки се рециклират. Всички останали продукти се изхвърлят на определените за строителен отпадък места.

Продуктов код

M-GF 02

Допълнителна информация

Вижте информационния лист за безопасност. Когато използвате материала, следвайте инструкциите на Disbon за обработка, почистване и поддръжка.